Regulamin serwisu internetowego Gamereer

z dnia 06.11.2014r.

 

1.

Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z to nowatorskiej aplikacji HR do zarządzania kompetencjami pracowników, wykorzystującej mechanizmy gamefikacji w zarządzaniu ścieżką ich rozwoju na wzór gry, w której możemy rozwijać swoją postać. Aplikacja jest dostępna poprzez serwis http://www.gamereer.pl

 

2.

Pojęcia

Regulamin określa niniejsze rozumienie terminów:

 1. Serwis – usługa internetowa dostępna pod adresem http://www.gamereer.com.
 2. Właściciel serwisu – CRT Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku /80-309/, al. Grunwaldzka 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000442592, posiadająca nr REGON 221781101, NIP 5842729655
 3. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu Gamereer
 4. Klient biznesowy – podmiot posiadający konto w serwisie,
 5. Administrator –Użytkownik zakładająca konto podmiotu w serwisie, posiadająca komplet możliwości konta kierownika oraz konta pracownika,
 6. Kierownik – osoba posiadająca uprawnienia do zarządzania wybranym działem w systemie oraz komplet możliwości edycji ustawień i treści konta pracownika,
 7. Profil pracownika – informacja o kompetencjach pracownika, stanowisku jakie posiada, stanowiskach na jakie się rozwija oraz celach do zrealizowania,
 8. Konto pracownika – umożliwia zalogowanie się do systemu przez pracownika i wyświetlanie profilu pracownika
 9. Konto premium – rozumie się przez nie konto administratora, kierownika lub pracownika utworzone w serwisie,
 10. Reer – wirtulny punkt który można przyznać pracownikowi na rozwój kompetencji i odbieranie nagród

3. 

Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do serwisu www.gamereer.com należą do Właściciela. Prawa autorskie związane z Gamereer podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

4. 

Zakres świadczonych usług

 1. Podstawową usługą świadczoną przez Właściciela na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu jest udostępnianie aplikacji internetowej Gamereer, umożliwiającej pobieranie efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, poprzez wykorzystanie mechanizmów gamefikacji w kreowaniu procesu rozwoju pracownika i zarządzaniu jego ścieżką rozwoju zawodowego.
 2. Serwis umożliwia zapraszanie innych Użytkowników do korzystania z Serwisu.
 3. Właściciel zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla użytkowników oraz modyfikację istniejących już funkcjonalności.

5.

Odpowiedzialność Właściciela serwisu

 1. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Właściciel serwisu nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty, w tym za szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania Serwisu.
 3. Udostępniane przez Właściciela w ramach Serwisu aplikacje służą jedynie ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast nie przejmują za nie odpowiedzialności. Odpowiedzialność, w szczególności wobec kontrahentów i organów państwowych, ponosi Użytkownik, jako przedsiębiorca. 

6.

Dostęp do strony oraz czynności rejestracyjne

 1. Dostęp do wszystkich usług strony Gamereer jest możliwy z dowolnego komputera, posiadającego dostęp do Internetu. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na stronie.
 2. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik ustala unikalny login oraz hasło, którymi się będzie posługiwać przy korzystaniu z Serwisu. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

7.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Po otrzymaniu opłaty, Właściciel wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, która jest doręczana Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie miesięcznym od jej zawarcia wysyłając na adres biuro@gamereer.com oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 4. Właściciel może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem poprzez wypowiedzenie jej ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeśli Użytkownik:
  1. narusza postanowienia Regulaminu,
  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,
  3. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
  4. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
  5. działa na szkodę Właściciela,
  6. podał nieprawdziwe dane, o których mowa w ust. 6. Pkt 2
 1. W przypadkach nieprawidłowości wskazanych w par. 7, pkt i-vi, uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.

 

8.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis przewiduje nadanie Użytkownikowi jednego z trzech statusów
  1. Status Administratora
  2. Status Kierownika
  3. Status Pracownika
 2. Użytkownik posiadający status Administratora:
  1. korzystać z 30 dniowej wersji testowej;
  2. może przeglądać listę kompetencji, edytować kompetencje oraz usuwać i dodawać nowe,
  3. może przeglądać listę stanowisk, edytować stanowiska, dodawać i usuwać z nich kompetencje oraz usuwać i dodawać nowe stanowiska
  4. może przeglądać listę działów, edytować oraz usuwać i dodawać działy,
  5. może przeglądać listę pracowników,
  6. może zarządzać profilami pracowników: dodawać nowych pracowników, edytować informacje na ich profilu, dodawać, edytować i usuwać kompetencje, dodawać, edytować i usuwać stanowiska, dodawać edytować i usuwać stanowiska do rozwoju dla pracownika, tworzyć konto dla użytkownika i zmieniać hasło logowania pracownika, może dodawać, edytować i usuwać cele do zrealizowania przez pracownika, może zarządzać poziomem uprawnień konta użytkownika,
  7. może porównywać ze sobą dwóch wybranych pracowników,
  8. może korzystać z wyszukiwarki,
  9. może zwalniać i przywracać do pracy pracowników,
  10. może przeglądać tabelę pokazującą wszystkich pracowników i wszystkie posiadane przez nich kompetencje,
  11. może ustalać termin ważności dla kompetencji, jaką posiada pracownik,
  12. może usuwać konto pracownika,
  13. może dodawać punkty pracownikom,
  14. może dodawać, edytować i usuwać nagrody dla pracowników
  15. dodawać, edytować i usuwać ogłoszenia dla pracowników
  16. dodawać, edytować i usuwać informacje o szkoleniach dla pracowników,
 3. Przewiduje się, że Użytkownik posiadający status Administratora w przyszłości będzie mógł:
  1. sprawdzać kandydatów najlepiej pasujących na dane stanowisko,
  2. zarządzać wnioskami urlopowymi.
 4. Użytkownik posiadający status Kierownika:
  1. może przeglądać listę pracowników swojego działu,
  2. może zarządzać profilami pracowników ze swojego działu: dodawać nowych pracowników, edytować informacje na ich profilu, dodawać, edytować i usuwać kompetencje, dodawać, edytować i usuwać stanowiska, dodawać edytować i usuwać stanowiska do rozwoju dla pracownika, tworzyć konto dla użytkownika i zmieniać hasło logowania pracownika, może dodawać, edytować i usuwać cele do zrealizowania przez pracownika, może zarządzać poziomem uprawnień konta użytkownika do wysokości swojego poziomu uprawnień,
  3. może porównywać ze sobą dwóch wybranych pracowników,
  4. może korzystać z wyszukiwarki,
  5. może zwalniać i przywracać do pracy pracowników ze swojego działu,
  6. może dodawać punkty pracownikom,
  7. może przeglądać listę nagród i wybierać nagrody,
 5. Użytkownik posiadający status Pracownika:
  1. może przeglądać swój profil użytkownika,
  2. może zwalniać i przywracać do pracy pracowników ze swojego działu,
  3. może dodawać punkty pracownikom,
  4. może przeglądać listę nagród i wybierać nagrody,
  5. wyświetlać informacje o szkoleniach podnoszących jego kompetencje,
  6. wyświetlać informacje o ogłoszeniach o pracę dodawanych przez administratora.

 

9.

Zasady opłat

 1. By uzyskać dostęp do Serwisu, Klient dokonuje zakupu abonamentu o wartości uzależnionej od ilości profili Pracowników w Serwisie zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie http://gamereer.com/cennik/. Każda zmiana cennika umieszczonego na stronie internetowej http://gamereer.com/cennik/ nie jest zmianą regulaminu Serwisu.
 2. Właściciel dopuszcza możliwość rozdysponowania dowolną ilością kuponów rabatowych uprawniających do obniżenia powyższej ceny.
 3. Właściciel umożliwia opcję dedykowanego wdrożenia na serwerze klienta i zmodyfikowanie serwisu pod kątem indywidualnych potrzeb klienta ale to będzie przedmiotem osobnej umowy i wyceny. 

10.

Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu. Jednocześnie Właściciel zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim żadnych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.
 2. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu stanowią własność Użytkownika.
 3. Właściciel nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Serwisu.
 4. Tylko Użytkownik ma dostęp do danych wprowadzonych przez siebie do Serwisu poprzez posługiwanie się wymyślonym przez siebie loginem oraz hasłem.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do danych wprowadzonych przez niego do Serwisu, jak również jest uprawniony do ich zmiany.
 6. W momencie rozwiązania Umowy, wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu.
 7. Poprzez zarejestrowanie w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

11.

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. O każdej zmianie Regulaminu, Właściciel powiadomi Użytkownika przy użyciu wiadomości e-mail.

 

mailico

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do newslettera!

logos