Regulamin serwisu internetowego Gamereer – klient indywidualny

z dnia 03.03. 2015r.

 

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z to nowatorskiej aplikacji HR do zarządzania kompetencjami pracowników, wykorzystującej mechanizmy gamefikacji w zarządzaniu ścieżką ich rozwoju na wzór gry, w której możemy rozwijać swoją postać, dla klientów indywidualnych. Aplikacja jest dostępna poprzez serwis http://www.gamereer.pl

 

Pojęcia

 

Regulamin określa niniejsze rozumienie terminów:

 

 1. Serwis – usługa internetowa dostępna pod adresem http://www.gamereer.com.
 2. Właściciel serwisu – CRT Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku /80-309/, al. Grunwaldzka 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000442592, posiadająca nr REGON 221781101, NIP 5842729655
 3. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu Gamereer
 4. Administrator –Podmiot nadzorujący system Serwisu. Może dodawać i usuwać wszystkie treści
 5. Użytkownik – podmiot posiadający konto w serwisie.
 6. Reer – punkt który można przyznać pracownikowi na rozwój kompetencji i odbieranie nagród

 

3.

Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do serwisu www.gamereer.com należą do Właściciela. Prawa autorskie związane z Gamereer podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

 

4.

Zakres świadczonych usług

 1. Podstawową usługą świadczoną przez Właściciela na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu jest udostępnianie aplikacji internetowej Gamereer, umożliwiającej pobieranie efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, poprzez wykorzystanie mechanizmów gamefikacji w kreowaniu procesu rozwoju pracownika i zarządzaniu jego ścieżką rozwoju zawodowego.
 2. Serwis umożliwia zapraszanie innych Użytkowników do korzystania z Serwisu.
 3. Właściciel zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla użytkowników oraz modyfikację istniejących już funkcjonalności.

 

5.

Odpowiedzialność Właściciela serwisu

 1. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Właściciel serwisu nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty, w tym za szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania Serwisu.
 3. Udostępniane przez Właściciela w ramach Serwisu aplikacje służą jedynie ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast nie przejmują za nie odpowiedzialności. Odpowiedzialność, w szczególności wobec kontrahentów i organów państwowych, ponosi Użytkownik, jako przedsiębiorca.

 

6.

Dostęp do strony oraz czynności rejestracyjne

 1. Dostęp do wszystkich usług strony Gamereer jest możliwy z dowolnego komputera, posiadającego dostęp do Internetu. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na stronie.
 2. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik ustala unikalny login oraz hasło, którymi się będzie posługiwać przy korzystaniu z Serwisu. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

 

7.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie miesięcznym od jej zawarcia wysyłając na adres biuro@gamereer.com oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Właściciel może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem poprzez wypowiedzenie jej ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeśli Użytkownik:
  1. narusza postanowienia Regulaminu,
  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,
  3. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
  4. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
  5. działa na szkodę Właściciela,
  1. W przypadkach nieprawidłowości wskazanych w par. 7, pkt i-v, uiszczona przez Użytkownika, przy rozwiązaniu umowy przez wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym opłata za korzystanie z generatora CV nie jest zwracana.

   

  8.

  Zasady korzystania z Serwisu

  1. Użytkownik niezalogowane będący klientem indywidualnym może:
   1. przeglądać stronę gamereer.com;
   2. przejść do widoku rejestracji/logowania;
   3. skorzystać z funkcji przypominania hasła;
  2. Użytkownik zalogowany będący klientem indywidualnym może:
   1. przeglądać listę innych użytkowników i ich profile,
   2. zarządzać swoim profilem i uzupełniać informacje na temat: imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska, posiadanych kompetencji, odbytych szkoleń i zdobytych certyfikatów, zdobytego doświadczenia,
   3. porównywać ze sobą 2 wybranych użytkowników,
   4. przeglądać bazę kompetencji i stanowisk
   5. korzystać z wyszukiwarki,
   6. dodawać punkty innym użytkownikom,
   7. przeglądać listę nagród i wybierać nagrody,
   8. dyskutować na forum,
   9. zakładać nowe forum, które zostanie opublikowane w systemie po zaakceptowaniu przez administratora,
   10. przeglądać ścieżkę kariery,
   11. przeglądać raporty,
   12. korzystać z komunikatora,
   13. przeglądać i dodawać oferty pracy,
   14. przeglądać i dodawać oferty szkoleń i zapisywać się na szkolenia,
   15. przeglądać i dodawać projekty,
   16. korzystać z generatora CV po uiszczeniu opłaty w wysokości 24,99 zł (płatne na zasadach opisanych w tym Regulaminie).
  3. Administrator może:
   1. moderować treści i je usuwać w przypadku łamania regulaminu,
   2. usunąć konto użytkownika w przypadku łamania regulamin,
   3. oferować kody rabatowe do używania generatora CV.

   

  9.

  Zasady opłat

  1. Dostęp do serwisu dla użytkowników indywidualnych jest darmowy.
   1. Opłacie w wysokości 24,99 zł podlega jedynie nieograniczone czasowo uzyskanie dostępu do generatora CV.
  2. Właściciel dopuszcza możliwość rozdysponowania dowolną ilością kuponów rabatowych uprawniających do obniżenia powyższej ceny.
  3. Właściciel umożliwia opcję dedykowanego wdrożenia na serwerze klienta i zmodyfikowanie serwisu pod kątem indywidualnych potrzeb klienta ale to będzie przedmiotem osobnej umowy i wyceny.

   

  10.

  Ochrona danych osobowych

  1. Właściciel podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu. Jednocześnie Właściciel zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim żadnych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.
  2. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu stanowią własność Użytkownika.
  3. Właściciel nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Serwisu.
  4. Tylko Użytkownik ma dostęp do danych wprowadzonych przez siebie do Serwisu poprzez posługiwanie się wymyślonym przez siebie loginem oraz hasłem.
  5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do danych wprowadzonych przez niego do Serwisu, jak również jest uprawniony do ich zmiany.
  6. W momencie rozwiązania Umowy, wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu.
  7. Poprzez zarejestrowanie w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

   

  11.

  Reklamowanie

   

  1. W przypadku stwierdzenia wady w otrzymanym z opłaconego generatora CV produktu, Użytkownik może dokonać reklamacji poprzez wysłanie jej na adres biuro@gamereer.com.
  2. Reklamacja powinna określać dane identyfikacyjne Użytkownika, zwięzłe omówienie problemu poprzez wyeksponowanie jego sensu oraz sprecyzowany wniosek Użytkownika odnośnie rozwiązania problemu.
  3. Właściciel serwisu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości o reklamacji dokona jej rozpatrzenia. W razie przekroczenia przez Właściciela serwisu ww. terminu, wysłaną reklamację uznaje się za zaakceptowaną.
  4. W razie nieuznania reklamacji, użytkownikowi przysługuje prawo do pojedynczego odwołania się od decyzji, jeśli wyśle odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania negatywnej odpowiedzi. Procedurę umieszczoną w pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
  5. Decyzję Właściciela serwisu, po upłynięciu terminu 14 dni na wysłanie odwołania, lub będąca nieuznaniem odwołania, poczytuje się za ostateczną.

  12.

  Postanowienia końcowe

  1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
  2. O każdej zmianie Regulaminu, Właściciel powiadomi Użytkownika przy użyciu wiadomości e-mail.

mailico

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do newslettera!

logos